Хичээлийн агуулга

  • 1

    2021.09.14 Гүйцэтгэлийн үнэлгээ ба ур чадварын үнэлгээ - Д.Бартанбаатар

    • Багшийн танилцуулга

    • Хичээлийн агуулга

    • Гүйцэтгэлийн үнэлгээ ба ур чадварын үнэлгээ вэбинар хичээл