Хичээлийн агуулга

  • 1

    2022.05.17. Манлайллын ур чадварыг өөртөө суулгах нь - Ш.Баярмагнай

    • Багшийн танилцуулга

    • Хичээлийн агуулга

    • Манлайллын ур чадварыг өөртөө суулгах нь вэбинар