Хичээлийн агуулга

  • 1

    2022.06.27. Асуудлаа “lean” зарчмаар шийдвэрлэж, амжилтад дөтөл - Т.Пүрэвхатан

    • Асуудлаа “lean” зарчмаар шийдвэрлэж, амжилтад дөтөл