Хичээлийн агуулга

  • 1

    2022.09.20. Стандартад суурилсан HR менежментийн шинэ тогтолцоо - лектор Ц.Цэцэгмаа

    • Багшийн танилцуулга

    • Хичээлийн агуулга

    • Стандартад суурилсан HR менежментийн шинэ тогтолцоо вэбинар хичээл