Хичээлийн агуулга

  • 1

    2022.12.20. Стратегийг хэрэгжүүлэхэд төслийн олон улсын стандарт ашиглах нь - лектор Ц.Өнөржаргал

    • Багшийн танилцуулга

    • Хичээлийн агуулга

    • Стратегийг хэрэгжүүлэхэд төслийн олон улсын стандарт ашиглах нь - вэбинар