Хичээлийн агуулга

  • 1

    2023.03.21. Эжайл ажилтны гүйцэтгэлийн удирдлага - лектор Н.Жавхлан

    • Багшийн танилцуулга

    • Хичээлийн агуулга

    • Эжайл ажилтны гүйцэтгэлийн удирдлага вэбинар