Хичээлийн агуулга

  • 1

    2023.01.17. Төлөвлөлтөө хэрэгжүүлэх аргачлал- лектор Л.Ундармаа

    • Багшийн танилцуулга

    • Хичээлийн агуулга

    • Төлөвлөлтөө хэрэгжүүлэх аргачлал вэбинар