Хичээлийн агуулга

  • 1

    2023.01.24. 6 sigma аргачлалаар бизнесээ чадавхижуулах нь - лектор Д.Отгонбат

    • Багшийн танилцуулга

    • Хичээлийн агуулга

    • 6 sigma аргачлалаар бизнесээ чадавхижуулах нь вэбинар