Хичээлийн агуулга

  • 1

    2023.02.14. Хөдөлмөрийн харилцааны удирдлага: Хөдөлмөрийн гэрээ - лектор Б.Баасандорж

    • Багшийн танилцуулга

    • Хичээлийн агуулга

    • Таны бизнес эрсдэлээ удирдаж чадаж байна уу? Хууль, эрх зүйн баримт бичгүүдийн бизнест үзүүлэх нөлөө вэбинар