Хичээлийн агуулга

  • 1

    2023.03.14. Байгууллагадаа гүйцэтгэлийн менежментийг нэвтрүүлэх нь - лектор Ш.Баярмагнай

    • Багшийн танилцуулга

    • Хичээлийн агуулга

    • Байгууллагадаа гүйцэтгэлийн менежментийг нэвтрүүлэх нь вэбинар