Хичээлийн агуулга

  • 1

    2023.03.28. Agile HR - лектор А.Ганбаатар

    • Багшийн танилцуулга

    • Хичээлийн агуулга

    • Agile HR вэбинар