Хичээлийн агуулга

  • 1

    2023.04.25. Кампанит ажил, контентын төлөвлөгөө гаргах нь - лектор Н.Гарамханд

    • Багшийн танилцуулга

    • Хичээлийн агуулга

    • Харилцагчийн үйлчилгээг байгууллагадаа нутагшуулах нь вэбинар