Хичээлийн агуулга

  • 1

    2023.05.23. Маркетингийн орчин үеийн хандлагууд - лектор Б.Баярмаа

    • Багшийн танилцуулга

    • Хичээлийн агуулга

    • Маркетингийн Орчин Үеийн Хандлагууд вэбинар