Хичээлийн агуулга

  • 1

    Маркетингийн эвентийг үр дүнтэй зохион байгуулах нь

    • Багшийн танилцуулга

    • Хичээлийн агуулга

    • Маркетингийн эвентийг үр дүнтэй зохион байгуулах нь вэбинар