Хичээлийн агуулга

  • 1

    Цахим шилжилтийг бизнестээ хэрэгжүүлэх арга зам - лектор Н.Баттулга

    • Багшийн танилцуулга

    • Хичээлийн агуулга

    • Цахим шилжилтийг бизнестээ хэрэгжүүлэх арга зам вэбинар хичээл