Хичээлийн агуулга

  • 1

    2022.10.04. Борлуулалтын үйл ажиллагаанд дижитал шийдэл ашиглах нь - Лектор Э.Амар

    • Хичээлийн агуулга

    • Багшийн танилцуулга

    • Борлуулалтдаа дижитал шийдэл нэвтрүүлэх нь вэбинар хичээл