Хичээлийн агуулга

 • 1

  "Байгууллагын стратеги төлөвлөлт ба тэнцвэржүүлсэн үнэлгээний ситем"

  • Хичээлийн агуулга

  • Багшийн танилцуулга

  • "Байгууллагын стратеги төлөвлөлт ба тэнцвэржүүлсэн үнэлгээний ситем" видео хичээл

  • Подкаст сонсох: