Хичээлийн агуулга

  • 1

    "Хямралын үеийн санхүүгийн удирдлага" Ч.Мөнхбадрах

    • Хичээлийн агуулга

    • Багшийн танилцуулга

    • "Хямралын үеийн санхүүгийн удирдлага" видео хичээл