Хичээлийн агуулга

 • 1

  "Twitter-ийг бизнест ашиглах нь"

  • 1. Твиттер ба бизнес

  • 2. Твиттерийн нэр томьёо

  • 3. Твиттерт бизнес хаяг үүсгэх

  • 4. Твиттер талбартай танилцах

  • 5. Твиттерт бизнес профайлаа бүтээх

  • 6.Твиттерт бусдыг дагах

  • 7. Харилцагчдаа имэйлээр нь твиттерт олж дагах

  • 8. Твиттерт жагсаалт үүсгэж ашиглах

  • 9. Уран жиргээний Ерөнхий жор

  • 10. Уран жиргээний онцгой жор

  • 11. Жиргэх ба хуваариар жиргэх

  • 12. Жиргээний үр нөлөөг хэмжих - хэсэг1

  • 13. Жиргээний үр нөлөөг хэмжих - хэсэг2

  • 14. Боломжит үйлчлүүлэгчдийг Твиттерт ангуучлах

  • 15. Retweet - ийн хүчийг ашиглах

  • 16. Имэйлийн сануулга ба товчилборууд

  • 17. Бүтээмж нэмэх хэрэгсэл TweetDeck ашиглах

  • 18. Бүтээмж нэмэх хэрэгсэл Buffer ашиглах

  • 19. Бүтээмж нэмэх хэрэгсэл FollowerWonk ашиглах

  • 20. Вэбсайтдаа твиттерийн товчлуур нэмэх

  • 21. Вэбсайтдаа твиттерийн виджет нэмэх

  • 22. Твиттер сурталчилгааны аккаунт үүсгэх, сурталчилгааны төрлүүд

  • 23. Сурталчилгаанд зорилтот бүлгийг онилох

  • 24. Сурталчилгааны кампайн үүсгэх /хэсэг1/

  • 25. Сурталчилгааны кампайн үүсгэх /хэсэг2/

  • 26. Сурталчилгааны кампайн үүсгэх /хэсэг3/

  • 27. Твиттерийн чухал тохируулгууд

  • Хичээлийн агуулга

  • Багшийн танилцуулга