Хичээлийн агуулга

 • 1

  Төлөөлүүлэн гүйцэтгүүлэх замаар удирдлагын ачааллыг бууруулах нь

  • Багшийн танилцуулга

  • Хичээлийн агуулга

  • w114. Хариуцуулан гүйцэтгүүлэх замаар удирдлагын ачааллыг бууруулах нь

  • Подкаст сонсох