2023 оны 02 сарын БИЗНЕСИЙН ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ багц (нийт 3 вэбинар, 25% хямдралтай)

Ямар ч бизнес үр ашигтай ажиллаж, цаашид үйл ажиллагаагаа тэлж, өсөж хөгжихөд саад учруулдаг томоохон хүчин зүйлсийн нэг нь хууль, эрх зүйн асуудал байдаг. Бизнесээ эхлүүлж, компаниа үүсгэн байгуулахаас өмнө мэргэжлийн байгууллагад хандаж, эхний өдрөөсөө л хуулийн дагуу ажиллах нь ирээдүйд учрах олон эрсдэлийг удирдах, бууруулах, цаашлаад хаах ач холбогдолтой. Тиймээс бид хоёрдугаар сарын вэбинараа “Бизнесийн хууль, эрх зүй” сэдвээр зохион байгуулахаар бэлтгэлээ.

Татварын хууль тогтоомжийг мөрдөж буй байдал

“Монголтакс татварын мэргэшсэн зөвлөгөө” ХХК-ын ТУЗ-н дарга

Татвар төлөгчөөр бүртгүүлэх, татвараа үнэн зөв тодорхойлох, тайлагнах болон төлөх үүргээ биелүүлж буй түвшинг тодорхойлсон судалгааны үр дүнг энэ удаагийн вэбинараар танилцуулахын зэрэгцээ хэрхэн сайжруулах арга замын талаар зөвлөх болно. Мөн татвар төлөгчийн бүртгэл, татварын хөнгөлөлт чөлөөлөлт, татварын цахим системийн өөрчлөлтийн тухай мэдлэгийг танд олгоно.

Хөдөлмөрийн гэрээний бизнест үзүүлэх нөлөө

Байгууллага бүрд тохирсон хөдөлмөрийн гэрээ гэж бий юү? Хөдөлмөрийн гэрээ тухайн ажлын байрны тодорхойлолтод нийцээгүй тохиолдолд ямар эрсдэл учирч болох вэ? Хөдөлмөрийн харилцаанд алдагдсан боломжийн зардал гардаг уу? Онцгой нөхцөлтэй хөдөлмөрийн гэрээг яагаад байгуулдаг вэ? зэрэг асуултын хариуг та уг вэбинараас авахын зэрэгцээ суурь баримт бичгүүдээ сайжруулж, эрсдэлээ удирдах, бууруулах боломжтой.

Гарааны бизнест хамаарах хууль, эрх зүйн зарим асуудал

Гарааны бизнестэй холбоотой хууль, эрх зүйн нийтлэг асуудлын талаар туршлагатай зөвлөхөөс мэдлэг, мэдээлэл олж авахыг хүсвэл танд энэхүү вэбинар тусална. Хуулийн этгээд үүсгэн байгуулахтай холбогдох ажлууд, хөрөнгө оруулалт авахаас өмнө хууль, эрх зүйн хувьд бэлтгэх зүйлс, хөрөнгө оруулах хэлбэр, үр дагавар, анхаарах асуудлууд зэрэг амин чухал ойлголтын талаар энд ярилцана.